ព័ត៌មាន

 

ល្អ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ប្រចាំ​ថ្ងៃ អរ​ព្រះគុណ​ជា​ញឹក​ញាប់​ក្នុង​ចិត្ត

សូមអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនៅតាមផ្លូវ

ស្គាល់ព្រះគុណក្នុងចិត្ត ដាក់ចូលទៅក្នុងសកម្មភាព

ក្លាយជាអ្នកកាន់តែប្រសើរ

Sanxin Medical អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ និងការជឿជាក់របស់អ្នក។

 

 

 


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-វិច្ឆិកា-២០២១